Elektrobikes.pl

0

Brak produktów

  • Dostawa

    0,00 zł
  • Suma

    0,00 zł
Strona główna > Pomoc> Regulamin zakupów

Pomoc> Regulamin zakupów

Kategorie

I Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego jest:

Z.P.H "TAURUS",
ul. Wieczorka 11,
43-190 Mikołów.
NIP: 635-000-62-94

II Sklep internetowy czynny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

III Składanie i realizacja zamówień

1. Aby dokonać zamówienia wymagana jest rejestracja Kupującego lub podanie danych w opsji szybkie zamówienie.

2. Dane osobowe pobierane są poprzez formularz zarejestrowanego użytkownika, przez co nie trzeba ich podawać ponownie przy każdym zamówieniu.

3. W przypadku zamówienia złożonego poprzez formularz na stronie internetowej sklepu, jego kopia przesyłana jest również do zamawiającego. Jeżeli zamawiający jej nie otrzyma, oznacza to, że błędnie wpisał swój adres e-mail.

4. Jeżeli Zamawiający, wypełniając formularz zamówienia poda błędne dane kontaktowe, uniemożliwi tym samym możliwość weryfikacji zamówienia. Zamówienia których weryfikacja będzie niemożliwa, nie zostaną zrealizowane.

5. Złożone zamówienie, weryfikowane jest za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, w ciągu 1-2 dni roboczych od jego otrzymania. (W przypadku zamówienia złożonego w dni wolne od pracy - sobota, niedziela lub inne święta - jego weryfikacja następuje najbliższego dnia roboczego). W okresie świąt wielodniowych (Wielkanoc, Boże Narodzenie - Sylwester) czas oczekiwania na weryfikację i realizację zamówienia może ulec przedłużeniu.

6. Zamówienie przesyłane jest do Kupującego oraz do Sprzedającego pocztą elektroniczną. Sprzedający potwierdzi otrzymanie zamówienia Kupującemu.

7. Po otrzymaniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest je zweryfikować i w razie niejasności powiadomić Sprzedającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałych niezgodnościach.

8. Zamówienie realizowane jest w terminie do 1-2 dni roboczych od jego otrzymania.

IV Płatności i koszty wysyłki

1. Płatność za zamówiony towar można zrealizować przelewem na konto bankowe, przelewm online lub za pobraniem, co określa Kupujący przy zamawianiu towaru.

2. Dane do przelewu: Z.P.H. TAURUS Marek Senczek, ul. Wieczorka 11, MIKOŁÓW

Nr konta: (Raiffeisen Bank) 42 1750 1035 0000 0000 2049 1094

3. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej SCHENKER, lub osobistego odbioru w siedzibie lub fili firmy.

4. Ewentualne koszty wysyłki ustalane są w formularzu podczas składania zamówienia na stronie, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronach sklepu.

5. W przypadku gdy odbierany towar i paczka nosi ślady zniszczenia ( podarte kartony, pozrywana folia itp ) należy spisać protokół uszkodzenia przesyłki, który posiada przy sobie kurier oraz nieodbieranie przesyłki. W przypadku niespisania takiego dokumentu i odbiorze paczki przez Klienta firma TAURUS nie ponosi odpowiedzialności za towar i nie będą uwzględniane ewentualne braki oraz uszkodzenia towaru.

V Rezygnacja z zamówienia, zwrot zakupionego towaru

1. "Sklep Internetowy" zastrzega sobie prawo do zmiany cen na niektóre artykuły, oraz wycofania niektórych artykułów ze sprzedaży, dlatego zamówienie złożone poprzez formularz internetowy, nie jest podstawą do reklamacji.

2. Podstawą do reklamacji, jest potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę (status - Zamówienie w realizacji).

3. Odbierając zamówiony towar, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, oraz jej zgodność z zamówieniem.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi dostarczającemu przesyłkę i w ciągu 48 godzin skontaktować się z przedstawicielem sklepu za pośrednictwem poczty e-mail: bagaznikisklep@taurus.info.pl lub pod numerem telefonu: 662 123 668

5. Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia bez podania przyczyny, zanim towar zostanie wysłany do Kupującego, lub zwrot do 10 dni od daty zakupu, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sprzedającym. Procedura zwrotu zaostała opisana na stronach sklepu.

6. Zwrot zamówionego towaru, następuje na koszt Kupującego.

7. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu należność za zwracany towar pomniejszoną o koszt dostarczenia towaru do odbiorcy, uwidoczniony na dołączonym do przesyłki potwierdzeniu nadania, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. (obowiązuje data potwierdzenia otrzymania przesyłki).

8. Zwrotowi nie podlega towar używany w jakikolwiek sposób.

VI Warunki gwarancji

Sklep udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionych elementów i sprzętu.

Czas trwania umowy gwarancyjnej określony jest w karcie gwarancyjnej dołączonej razem z zakupionym towarem.

1. Sklep zobowiązuje się bezpłatnie usuwać wady fizyczne sprzętu ujawnione w czasie trwania gwarancji w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego artykułu do wyznaczonego punktu serwisowego.

2. W wypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych podzespołów z zagranicy, lub odesłania sprzętu do producenta, termin ten może ulec stosownemu przedłużeniu.

3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego w okresie gwarancyjnym, jest dostarczenie kopii oryginalnej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej (zawierającej oznaczenie artykułu, datę sprzedaży, czas trwania gwarancji, pieczęć oraz podpis sprzedawcy - podpis nabywcy) oraz zgodność numerów seryjnych sprzętu z danymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkami: śruby, instrukcje, dołączone akcesoria i wyposażenie itp.

5. Niedostarczenie w/w komponentów spowoduje niezrealizowanie uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Koszty dostarczenia sprzętu do serwisu oraz jego odbioru po wykonaniu naprawy, ponosi reklamujący.

7. Reklamujący zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego sprzętu dokładny opis zgłaszanej wady (jej zewnętrzne przejawy, przeciętny czas, po którym występuje/wystąpiła, środowisko wystąpienia), jak również dane kontaktowe osoby korzystającej z artykułu, w celu umożliwienia uzyskania ewentualnych dodatkowych informacji.

8. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do serwisu, reklamowany sprzęt zostaje przyjęty do punktu serwisowego za potwierdzeniem (rewersem), który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu.

9. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu jest potwierdzenie nadania przesyłki.

10. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, zgłaszając wadliwy sprzęt do serwisu, reklamujący zobowiązany jest podać dokładne dane adresowe na które sprzęt ma zostać odesłany po usunięciu usterki.

11. Dane te należy także dołączyć do przesyłki.

12. W trakcie serwisowania sprzętu, zmiana danych adresowych klienta nie jest możliwa.

13. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, eksploatacji, transportu i przeładunku, konserwacji sprzętu, używania nie zalecanych przez producenta podzespołów, materiałów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, jak również uszkodzeń wynikłych na skutek nie stosowania się do załączonej do produktu instrukcji.

14. Sklep nie gwarantuje poprawnej pracy zakupionego podzespołu/elementu z wyposażeniem użytkownika; w wypadku połączenia wraz z innym elementem gwarancją objęty jest tylko zakupiony element.

15. Sklep nie gwarantuje poprawnej współpracy i kompatybilności nabytego podzespołu z pozostałym komponentami będącymi w posiadaniu użytkownika pochodzącymi z firm trzecich.

16. Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w okresie trwania gwarancji w przypadku:

a. zerwania lub uszkodzenia zastosowanych zabezpieczeń oraz numerów seryjnych sprzętu,

b. napraw, przeróbek i ingerencji dokonanych przez osoby trzecie,

c. użytkowania, przechowywania i transportu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

d. uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, ułamań, wgnieceń, zarysowań itp.)

17. Zastrzega się prawo do przeprowadzenia ekspertyzy reklamowanego towaru.

18. W przypadku reklamacji sprawnego sprzętu, reklamacji wady nieobjętej gwarancją bądź nie stwierdzenia zgłoszonej wady, pobrana zostanie opłata serwisowa według obowiązującego cennika.

19. Za dodatkową opłatą serwis może wystawić pisemne sprawozdanie z czynności serwisowych.

20. Sklep nie odpowiada za ewentualne straty powstałe w wyniku awarii nabytego sprzętu (awarię urządzeń współpracujących, uszkodzenia elementów trzecich itp.).

21. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje roszczenie do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami i ich konsekwencjami (przebywanie sprzętu w serwisie).

22. Wszelkie czynności obsługowo-konserwacyjne: czyszczenie, regulacja, wymiana materiałów eksploatacyjnych, instalacja i montaż wykonywane są odpłatnie, chyba że Sprzedający uzgodni inaczej z Kupującym.

23. W przypadku reklamowania towaru zakupionego drogą internetową proszę do wysyłanego towaru dołączyć protokół reklamacyjny.

VII Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Klient sklepu, wypełniając formularz zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością firmy Z.P.H "TAURUS" zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

3. Zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy, Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych. Szczegóły zostały okreslone w polityce prywatności dostępnej na stornach sklepu.